Klein Karoo

IMG 0053

5 Day Klein Karoo Walking Tour [101 km]

The 5 Day Klein Karoo Walking Tour is an enthralling trip that allows